05Gru/19

Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiąc niejako osobny byt, posiada osobowość prawną, w związku z czym musi działać za pośrednictwem swoich organów. Zgromadzenie wspólników i zarząd występują w spółce zawsze. Organy kontrolne są obowiązkowe w spółkach największych. Prawodawca ustalił charakterystykę każdego z organów. Niektóre kompetencje lub obowiązki przewidziane w Kodeksie spółek handlowych dla jednego organu mogą jednak zostać przeniesione w statucie spółki na inny.

Zgromadzenie wspólników

Najważniejszy organ spółki, decydujący w najistotniejszych sprawach. Są to właściwie wszyscy wspólnicy obradujący razem i przeprowadzający głosowanie jako organ uchwałodawczy spółki. Zgromadzenie wspólników jest zwoływane raz do roku przez zarząd spółki, ale w razie potrzeby można zwołać również tak zwane nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, niezależne od corocznego spotkania.

Do kompetencji tego zgromadzenia należy podejmowanie decyzji w sprawach najbardziej istotnych, takich jak: zatwierdzenie corocznego sprawozdania finansowego, rozwiązanie albo przekształcenie spółki, powoływanie członków zarządu i rady nadzorczej lub ustalenie ich wynagrodzenia.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zajrzyj na kancelariagrabowski.pl – Prawnik Miechów 

Zarząd

Organ wykonawczy spółki. Prowadzi jej bieżące sprawy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Obowiązkowy w każdej spółce z o.o. Może być utworzony przez jedną lub więcej osób (niekoniecznie wspólników) powołanych do pełnienia funkcji uchwałą zgromadzenia wspólników lub już w akcie założycielskim. Zarząd przede wszystkim reprezentuje całą spółkę w sprawach sądowych i pozasądowych oraz podejmuje decyzje w sprawach spółki niezastrzeżonych dla kompetencji zgromadzenia wspólników.

Rada nadzorcza

Organ kontroli, sprawujący nadzór nad działaniami spółki. W spółce z o.o. jego powołanie nie jest obowiązkowe aż do momentu, gdy kapitał zakładowy przekroczy 500 000 złotych, a liczba wspólników będzie większa niż 25. Wtedy powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jest obligatoryjne. Ma ona prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji spółki, ocenia też sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowe.

Rada nadzorcza składa się z przynajmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Członkowie rady nadzorczej nie muszą pochodzić z grona wspólników, ale tej funkcji nie może pełnić członek zarządu, zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu spółki.

Komisja rewizyjna

Organ kontrolny podobny do rady nadzorczej, jednak posiadający nieco mniejsze uprawnienia. Jej skład to również trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. W jej skład nie może wejść członek zarządu, zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, a także prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu spółki.

W przeciwieństwie do rady nadzorczej funkcjonującej stale, komisja rewizyjna jest organem powoływanym periodycznie na czas kontroli. Często, zamiast powoływać komisję rewizyjną, zatrudnia się zewnętrzną firmę audytorską.

Kancelariagrabowski.pl – Radca Prawny Proszowice

Podsumowanie

Powyższe zestawienie ma na celu jedynie przybliżyć ogólną charakterystykę każdego z organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku chęci prowadzenia działalności w takiej formie należy zapoznać się z odpowiednim działem Kodeksu spółek handlowych i wszelkie wątpliwości skonsultować z profesjonalnym prawnikiem.

29Lip/19
Prawo autorskie w Internecie

Prawo w Internecie – najważniejsze aspekty

Obecnie większość ludzi ma dostęp do Internetu oraz jego zasobów. Dużo łatwiej jest wyszukać jakąś informację poprzez wpisanie w wyszukiwarkę odpowiedniej frazy niż za pomocą przeglądania licznych magazynów czy publikacji. Wielu użytkowników poszukuje informacji w Internecie nie tylko w celu zapoznania się z danym tematem. Często artykuły lub zdjęcia służą jako inspiracja do stworzenia własnych treści oraz grafik. Należy jednak pamiętać, że każdy tekst oraz obrazek stanowi czyjąś własność. Co to oznacza?

Czytaj dalej…