Sytuacji, w których wkracza komornik jest bardzo dużo. Często dochodzi przez nich do nadużyć, pomyłek przez które osoby niewinne mają styczność z prawem. Aby do takich sytuacji nie dochodziło, warto abyś wiedział jak skutecznie obronić się przed komornikiem, o czym dowiesz się poniżej.

Obroń się przed komornikiem poprzez znajomość prawa

Komornik, to zgodnie z ustawą funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym. Jego zadaniem jest wykonywać tytuły egzekucyjne i wykonawcze, a także orzeczenia sądowe w których biorą udział w sprawach o zadłużenia pieniężne, niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń. Jeśli masz problemy z urzędnikami sądowymi, to dobrze abyś skorzystał z profesjonalnej pomocy prawnej lub znał wszystkie prawa Ci przysługujące . W takim przypadku szczególnie warto poznać ustawę z 29 sierpnia 1997 r. która określa działanie komorników sądowych oraz egzekucji. Możemy znaleźć w niej klika ważnych kwestii dotyczących składania odwołań, skarg oraz ile i jakie środki mogą zająć komornicy.

Jak dużo może zająć komornik?

Wysokość zajęcia zależy głównie od tego czy osoba fizyczna pobiera emeryturę, rentę czy jest zatrudniona na cały etat. Zarówno emerytury jak i renty podlegają  zajęciu w wysokości 25% o czym mówi art. 140 ustawy o emeryturach i rentach z FUS Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1440). Wyjątek stanowią seniorzy, uzyskujący najniższe świadczenia, dla których kwota wolna od zajęcia wynosi 50% emerytury lub renty. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku osób zatrudnionych na cały etat, dla których kwota wolna od zajęcia jest równa płacy minimalnej. Ci którzy zarabiają większą ilość pieniędzy, komornik może zająć 50% wynagrodzenia. Wyjątek stanowi egzekucja świadczeń alimentacyjnych, w którym komornik może zabrać 60% wynagrodzenia. Natomiast jeśli dana osoba jest zatrudniona na umowę zlecenie lub o dzieło, to wówczas komornik zajmuje 100% wynagrodzenia, o ile nie jest to jedyne źródło utrzymania dłużnika. W takiej sytuacji % zajęcia jest taki sam jak w przypadku umowy o pracę.

Świadczenia wykluczone z zajęcia przez komornika

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji reguluje świadczenia, które są wyłączone z możliwości zajęcia przez komornika:

  • Sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele
  • Świadczenia z pomocy społecznej
  • Sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych
  • Prawa niezbywalne
  • Świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych w graniach określonych w wysokości 3/4 , lecz nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów
  • U dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy
  • Świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych.