Upadłość firmowa, to zagrożenie, które może przytrafić się każdej zadłużonej firmie działającej na rynku. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien wiedzieć jak i kiedy ogłosić upadłość, na czym ona polega oraz jak z niej skorzystać. Wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie kancelaria prawna. Zawiercie, Warszawa, Kraków, to miejsca, w których możemy liczyć na fachową pomoc prawnika.

Podstawę prawną do ogłoszenia upadłości firmy stanowi Ustawa z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, która określa formę upadłości oraz przedstawia proces postępowania upadłościowego i jego skutki.

Sprawdź czy możesz ogłosić upadłość swojej firmy

Upadłość mogą ogłosić przedstawiciele dużych firm, ale również małych, jednoosobowych działalności gospodarczych, o czym mówi Art. 5 ust. 1.

Art. 5 ust. 1. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Przepisy ustawy stosuje się także do:

  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
  • wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem
  • wspólników spółki partnerskiej.

Kiedy ogłosić upadłość firmy ?

Momentem na ogłoszenie upadłości firmy jest jej niewypłacalność. Jednak nie jest to jedyny aspekt, który będzie skutkował upadłością. Pod uwagę należy wziąć charakter prowadzonej działalności oraz sam fakt mówiący o tym z czego wynika niewypłacalność. Czasami zdarza się, że przedsiębiorca ma problemy z niewypłacalnością bieżącą, która występuje w przypadku opóźnienia w terminie otrzymania zapłaty od jednego klienta, co skutkuje brakiem funduszy na opłacenie zobowiązań tejże firmy. Zgodnie z Art. 12 ust. 1 Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.

Konsekwencje wynikające z ogłoszenia upadłości

Wniesienie wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości, to początek długiej drogi opartej na postępowaniu sądowym wszczętym wobec dłużnika. Należy pamiętać, że w czasie trwania postępowania dłużnik ma prawo nadal prowadzić swoją działalność, z uwzględnieniem tego, że wciąż powinien wywiązywać się z takich obowiązków jak odprowadzanie podatków oraz składek ZUS. Jednak takie prawo może zostać ograniczone poprzez zabezpieczenie majątku dłużnika. Jeśli dojdzie do upadłości wierzyciele mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń wobec dłużnika w trybie postępowania upadłościowego. Wówczas, majątek dłużnika staje się tzw. majątkową masą upadłościową, która przeznaczona jest na zaspokojenie wierzycieli. Jednak, dobrze pamiętać, że o upadłości firmy nie decyduje sam przedsiębiorca, lecz głównie sąd.